สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
เวียดนาม
ประเทศ

ทัวร์เวียดนาม : เวียดนามเหนือ 5 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 

ประเทศ : เวียดนาม

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา :  

ฮานอย – ท้ายเหงียน – กาวบั่ง – ลางเซิน – นิงห์บิงห์ – ฮานอย

ชมน้ำตกแห่ง 2 พรหมแดน เวียดนาม และ จีน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก สัมผัสภูมิประเทศอันสวยงามและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ตลอดการเดินทาง

ชมไร่ชาเตินเกืองชาที่ขึ้นชื่อของเวียดนามแห่งเมืองท้ายเหงียน สู่เมืองแห่งมรดกโลกนิงห์บิงสัมผัสธรรมชาติอันงดงามอันเขียวขจีของฮาลองบก

เยือน“ฮานอย”เมืองหลวงของเวียดนามที่ถูกขนานนามว่าเป็น “นครปารีสแห่งตะวันออก”เดินเล่นย่านเก่าแก่สุดชิคสไตล์เมืองฮานอยชมแสงสียามค่ำคืน

ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ ณ ร้านดังที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – ฮานอย – ท้ายเหงียน – ไร่ชาเตินเกือง – กาวบั่ง

04.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าที่ 4  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

07.45 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ TG 560

09.35 น.  เดินทางถึง สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย (HANOI) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองท้ายเหงียน (THAI NGUYEN) (60 กิโลเมตร) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากฮานอยมากนัก เป็นประตูสู่เขตที่ราบภาคเหนือของประเทศ มีวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันหลากหลายของชนเผ่าต่างๆ อีกทั้งยังมีสินค้าที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้คนที่นี่แต่สิ่งที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็คือ “ชาเตินเกือง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม ไร่ชาเตินเกือง (TAN CUONG) ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองท้ายเหงียนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 18 กม. ที่นี่เป็นพื้นที่ราบและภูดอยสลับกัน

ซึ่งธรรมชาติได้สรรค์สร้างให้มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงาม ธารน้ำที่ไหลคดเคี้ยวหล่อเลี้ยงไร่ชาที่เขียวขจีกว้างสุดลูกหูลูกตา และยังมีบ้านหลังเล็กๆของชาวบ้านตั้งอยู่ใน

ไร่ชาก็เป็นการเติมแต่งสีสันให้แก่บรรยากาศของที่นี่ ต้นชาเตินเกือง ถูกปลูกในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 150-200 เมตร อากาศที่นี่มีความพิเศษที่ทำให้ชาของ

เตินเกืองมีคุณภาพดีเป็นพิเศษ และได้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายจากการเป็นแหล่งปลูกชาและมีผลิตภัณฑ์ชาที่สุดยอดของตำบลเตินเกือง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกาวบั่ง (CAO BAN) (200 กิโลเมตร) อดีตดินแดนแห่งการปฏิวัติที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม เป็นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์ที่อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และอุดมไปด้วยวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวเวียดนาม ที่มีของอร่อยก็คือไส้กรอกหรือไส้อั่วเวียดนามที่มีชื่อภาษาเวียดนามว่า “LAP SUON”

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SUNNY HOTEL ระดับ 3 ดาว

 

2

วันที่สองของการเดินทาง

กาวบั่ง – น้ำตกบานย๊ก – ล่องแพไม้ไผ่ – วัดตั๊กลัม – ลางเซิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกบานย๊ก (BAN GIOC WATERFALL) ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลกรองมาจาก น้ำตกไนแองการา, น้ำตกวิกตอเรีย และน้ำตกอิกวาซู ที่ชาวบ้านเรียกที่นี่ว่าต๊าดบ้านส๊บ หรือ ตาดบ้านสบ น้ำตกนี้ตั้งอยู่ระหว่างชายแดนเวียดนามกับชายแดนจีน แต่ในทางฝั่งของจีนนั้นจะเรียกน้ำตกแห่งนี้ว่า น้ำตกเต๋อเทียน (DETIAN WATER FALLS)

จากนั้นนำท่าน ล่องแพไม้ไผ่สัมผัสความเย็นชุ่มฉ่ำของน้ำตกบานย๊ก อย่างใกล้ชิดและจากฝั่งของเวียดนามยังสามารถมองเห็นน้ำตกเต๋อเทียนในฝั่งประเทศจีนซึ่งความสวยงามของน้ำตกทั้ง 2 ฝั่งนั้นสวยเท่าเทียมกันแบบกินกันไม่ลงเลยทีเดียว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม วัดตั๊กลัม (TEMPLE OF TRUC LAM PAGODA) เป็นวัดแห่งแรกที่สร้างขึ้นทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม สร้างขึ้นในสไตล์สถาปัตยกรรมพุทธแบบดั้งเดิมของเวียดนาม ด้านบนประดิษฐานรูปปั้นพระโพธิสัตว์ ที่สามารถมองลงมาเห็นทัศนียภาพของน้ำตกบานย๊กในมุมสูงแบบพาโนราม่าได้อีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลางเซิน (LANG SON) (190 กิโลเมตร) เสน่ห์แห่งเมืองเวียดนามเหนือ เป็นแหล่งประวัติศาตร์และวัฒนธรรมรวมไปถึงทัศนียภาพที่สวยงาม เนื่องจากในอดีตเมืองแห่งนี้เคยถูกครอบครองโดยฝรั่งเศสในปี 1885 จึงส่งผลให้เมืองหลั่งเซินมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากดังที่เห็นในปัจจุบัน นำท่านผ่านชมทัศนีย์ภาพที่สวยงามระหว่างการเดินทางสู่ เมืองลางเซิน (LANG SON) ที่เขียวขจีและเต็มไปด้วยทรัพย์กรที่อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม MUONG THANH LANG SON HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

3

วันที่สามของการเดินทาง

ลางเซิน – ตลาดดงกิง – ฮานอย – ชมเมือง – ฮานอย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินชม ตลาดดงกิง (DONG KINH) หรือตลาดชายแดนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ที่ตลาดแห่งนี้จะมีสินค้าขึ้นชื่อของเมืองจำหน่าย อาทิ ของที่ระลึก ตลอดจนอาหารประจำถิ่นไม่ว่าจะเป็น เป็ดย่างหลั่งเซิน และ ก๋วยเตี๋ยวเปรี้ยว KHAU NHUC ที่ขึ้นชื่อของเวียดนามรวมไปถึงผลไม้ท้องถิ่นหลายชนิด ถ้ามาเมืองลางเซินต้องไม่พลาดที่จะมาเยือนตลาดดงกิง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (HANOI) (180 กิโลเมตร) เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม คำว่า ฮานอย นั้นมีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอยนั่นเอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินเล่นชม ถนน 36 สาย (HANOI 36 OLD STREETS) หรือ “ย่านเฝอเฟือง” ย่านโบราณที่มีชื่อเสียงทางด้านงานหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย (HANOI) ซึ่งมีประวัติยาวนานมากกว่า 600 ปีท่านสามารถเดินชมได้อย่างเพลิดเพลินเนื่องจากตลอดถนนเส้นนี้จะมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก และร้านอาหารมากมายโดยเฉพาะอาหารเวียดนามดั้งเดิมแบบขนานแท้ อาทิ เฝอ หรือ ก๋วยเตี๋ยวเวียดนาม ที่มีให้ท่านได้เลือกลิ้มลองหลากหลายร้าน

 นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์โจเซฟ (ST.JOSEPH CATHEDRAL) ตั้งอยู่บนถนนยาจุง (NHA CHUNG) ในอดีตเมื่อจักรวรรดิฝรั่งเศสเข้าปกครองเวียดนามและได้จัดการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ให้ทันสมัยได้ทำให้ความเชื่อและสิ่งก่อสร้างอันเป็นเอกลักษณ์ได้ถูกทำลายทิ้งหลายแห่ง รวมถึงที่นี่ด้วยเพราะก่อนจะสร้างโบสถ์แห่งนี้ที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของเจดีย์บ่าวเทียน (BAO THIEN) และถูกทำลายลงตอนสร้างโบสถ์เซนต์โจเซฟ ทำให้โบสถ์เซนต์โจเซฟเป็นโบสถ์เก่าที่สุดในฮานอย

นำท่านเดินชมย่าน จัตุรัส DONG KINH NGHIA THUC เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นที่จะมารวมกลุ่มกันตามร้านกาแฟ, คาเฟ่, ร้านอาหาร ต่างๆ ย่านนี้จะคึกคักมากๆในยามค่ำคืน สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ ร้าน HIGHLANDS COFFEE

ที่บนตึกนี้จะมีร้านกาแฟอยู่ด้านบนหลากหลายร้านซึ่งถ้าขึ้นไปจิบกาแฟด้านบนแล้วมองลงมาจะสามารถมองเห็นทะเลสาบหว่านเกี๋ยมและในยามค่ำคืนตึกนี้จะเปิดไฟซึ่งถ่ายรูปจากด้านล่างหรือจากตึกฝั่งตรงข้ามจะได้ภาพของ HIGHLANDS COFFEE ที่สวยและโดดเด่นมากๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุพเฟต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร JW CAFÉ BY JW MARRIOTT

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL SUITES HANOI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

 ฮานอยนิงห์บิงห์ – แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน – ล่องเรือฮาลองบก วัดไบ่ดิงห์ ฮานอย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ (NINH BÌNH)(100 กิโลเมตร) เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า ฮาลองบก หรือที่ชาวต่างชาติรู้จักกันในชื่อ HALONG BAY ON LAND เมืองแห่งเขาสูงน้ำใส เป็นเมืองติดชายฝั่งทะเลและล้อมรอบด้วยยอดเขา 99 ยอด ซึ่งเคยเป็นนครหลวงเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนานก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปฮานอย ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในสงครามเดียนเบียนฟู

จากนั้นนำท่านชม แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน (TRANG AN SCENIC LANDSCAPE COMPLEX) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เป็นมรดกโลกลำดับที่ 8 แห่งเวียดนาม จ่างอาน คือ 1 ในแหล่งทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังได้รับการยกย่องให้เป็น ฮาลองบก

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมฮาลองบก ชมภูมิประเทศอันงดงามในฮาลองบกซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขากับแม่น้ำใสสะอาดและยังได้เห็นพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน สลับกับภูเขาหินปูนสูงเสียดเมฆสองข้างทางที่จะมีให้ท่านได้ชมตลอดการล่องเรือ โดยเรือหนึ่งลำจะนั่งได้ประมาณ 2-3 คน และมีนายท้ายเรือ 1 คน การพายเรือของนายท้ายที่ฮาลองบกนั้นจะมีลักษณะพิเศษคือการใช้เท้าถีบพายแทนการใช้มือแบบทั่วไป หรือบางครั้งก็สลับกับการใช้มือพายเพื่อคลายความเมื่อยล้า นายท้ายจะพาเราล่องเรือไปตามเส้นทางของแม่น้ำงอด็อง และการล่องเรือที่ฮาลองบกยังมีไฮไลท์ในการพารอดถ้ำถึง 3 ถ้ำเลยทีเดียว หรือที่เรียกเป็นภาษาเวียดนามว่า “ตามก๊ก” โดยถ้ำ 3 ถ้ำนั้น ได้แก่ ถ้ำ HANG CA, ถ้ำ HANG HAI และ ถ้ำ HANG BA ท่านยังสามารถใช้ไฟฉายหรือไฟจากโทรศัพท์มือถือส่องดูหินงอกหินย้อยอันสวยงามขณะล่องเรืออยู่ในถ้ำได้อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม วัดไบ่ดิงห์ (BAI DINH) ถือว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม  เคยเป็นวัดที่จัดงานวันวิสาขบูชาโลก วัดไบ่ดิงห์ได้สร้างครอบคลุมพื้นที่ศาสนสถานเก่าและใหม่ โดยส่วนที่เป็นศาสนสถานดั้งเดิมนั้นตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาห่างจากกลุ่มศาสนสถานที่สร้างใหม่ราว 800 เมตร มีบันไดหิน 300 ขั้น นำท่านเข้าสู่ประตูศาสนสถานที่ก่อสร้างอย่างวิจิตรงดงาม โดยวิหารเดิมตั้งอยู่ในถ้ำเล็กๆภายในช่องเขา สำหรับสวนที่เป็นศาสนสถานใหม่นั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2546 แล้วเสร็จในปี 2553 โดยยึดแบบแผนการก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของเวียดนาม แต่สิ่งก่อสร้างที่นี่ล้วนมีขนาดใหญ่โตอลังการเป็นอย่างมาก วัดไบ่ดิงห์มีรูปหล่อพระพุทธเจ้าที่ใหญ่ที่สุด หนักราว 100 ตัน ประดิษฐานอยู่ อีกทั้งยังมีระฆังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามสูง 22 เมตร หนัก 36 ตัน ภายในบริเวณระเบียงวิหาร ตั้งรูปหลักพระอรหันต์จำนวน 500 องค์ เรียงรายยาวที่สุดในเอเชียเป็นระยะทางรวมกันถึง 3 ก.ม. วัดไบ่ดิงห์แห่งนี้จึงเป็นพุทธสถานศูนย์กลางแห่งศรัทธาของชาวพุทธเวียดนามทั้งประเทศอย่างแท้จริง

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย (HANOI) (100 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ร้าน INDOCHINE VIETNAMESE RESTAURANT ร้านอาหารเวียดนามที่เปิดมากว่า 20 ปี ซึ่งเคยต้อนรับแขกที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายท่าน อาทิ อดีตประธานาธิบดีของฝรั่งเศส ฌัก ชีรัก, นายกรัฐมนตรีของประเทศแคนาดา นิวซีแลนด์ และ ฮังการี ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารเวียดนามพื้นเมืองแบบดั้งเดิม

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL SUITES HANOI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ หรือ ทะเลสาบหว่านเกี๊ยม (HOÀN KIEM LAKE) ซึ่งกล่าวขานตำนาน ณ   ทะเลสาบแห่งนี้ว่าเป็นตำนานสร้างชาติเวียดนาม เมื่อในสมัยศตวรรษที่ 15 แห่งราชวงศ์เล ที่ได้ใช้ดาบ ศักดิ์สิทธิ์ในการขับไล่ชาวจีนแห่งราชวงศ์หมิงที่เข้ามารุกราน และในขณะที่พระองค์ทรงประทับบนเรือ ณ ทะเลสาบหว่านเกี๊ยม ก็มีตะพาบยังตัวนึงโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำ และได้กล่าวให้พระองค์ส่งดาบเล่มนี้คือแด่จ้าวมังกร จากนั้นดาบเล่มนี้ก็ได้พุ่งออกจากฝักดาบเข้าไปในปากของตะพาบยักษ์  ตัวนั้นและก็ได้หายลงจากน้ำไป อันเป็นที่มาของชื่อว่าทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งตะพาบยักษ์ชนิดนี้คือตะพาบยักษ์แยงซีเกียงซึ่งกำลังใกล้จะสูญพันธ์และหายากที่สุดในโลกที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบหว่านเกี๊ยม

นำท่านข้าม สะพานเทฮุกหรือสะพานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีสีสันที่สดใสและยังถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฮานอย นำท่านข้ามสู่ วัดหง็อกเซิน หรือ วัดเนินหยก (NGOC SON) ภายในวัดมีอนุสาวรีย์ของ ตรันคว็อกตวน ซึ่งเป็นแม่ทัพเอกในการต่อสู้กับกองทัพมองโกลและขับไล่ทัพมองโกลกลับไปได้สำเร็จเมื่อปี ค.ศ.1257 และได้มีการจัดแสดงตะพาบยักษ์แยงซีเกียงที่ถูกสตั๊ฟไว้ให้ชมกันที่วัดหง็อกเซินอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านช้อปปิ้ง เมกะมอลล์รอยัลซิตี้ (ROYAL CITY VINCOM MEGA MALL) ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม พร้อมการออกแบบตกแต่งภายนอกเป็นสีขาวที่ดูมีความหรูหรา ยังมีร้านสินค้าทั่วไป ร้านอาหารท้องถิ่นมากกว่า 800 ร้าน และร้านแบรนด์ชั้นนำกว่า 200 ร้าน ภายในเมกะมอลล์รอยัลซิตี้ยังมีสวนน้ำในร่มสไตล์ป่าฝนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความหรูและช้อปปิ้งอย่างจุใจจนได้เวลาอันควร

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ

20.45 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 565

22.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทาง น้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / ท่าน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 •  

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100 %  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด