29 ธ.ค.-7 ม.ค.61
วันเดินทาง
สายการบินไทย (TG)
สายการบิน

ทัวร์ยุโรป : ทัวร์เจาะลึกสวิตเซอร์แลนด์  10 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง :  29  ธันวาคม 2560 – 7 มกราคม 2561 
ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์
สายการบิน : สายการบินไทย (TG)
ราคา : 129,800 บาท

<<< พิเศษ !! แถมช้อปปิ้งที่อิตาลี >>>

มิลาน – โคโม่ – ทีราโน่ – รถไฟ BERNINA EXPRESS – ครู ์- กลาเซียเอ็กซ์เพลส อนัเดอร์แมท – อินเทอร์ลาเก้น – ยอดเขาจุงเฟรา – เบิร์น – มองเทรอแทซ – เซอร์แมท – ยอดเขากอรเ์นอร์กรัท – ลเูซิร์น – น้ำตกไรน ์- ซูริค

<<< สะสมไมล์การบินไทย 50% >>>

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – มิลาน

21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว D เคาน์เตอร์ที่สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

มิลาน – ชมเมือง– ช้อปปิ้ง – โคโม่ – ล่องเรือ  

00.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940

07.35 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านชมเมืองมิลาน เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น

จากนั้นนำท่านผ่านชม โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น

ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์ วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ

นำท่าน ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ ที่ท่านสามารถนั่งจิบคาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาวแต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย หรือหากท่านไม่ต้องการช้อปปิ้งหรือนั่งกินกาแฟ ก็ควรที่จะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ เช่น จีน,ญี่ปุ่น,อิตาลี ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบลลาจิโอ (BELLAGIO) (70 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ติดทะเลสาบโคโม่ (COMO) อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ไม่ไกลจากพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางถึง เมืองเบลลาจิโอ นำท่านเดินเล่น ชมเมืองเบลลาจิโอ เป็นเมืองเล็กๆ แต่น่ารัก สวยงาม ลักษณะของเมืองจะเป็นทางเดินขึ้นบันได ซึ่งจะมีร้านค้าต่างๆ ตั้งเรียงรายให้คุณได้เพลิดเพลินกับร้านขายของที่ระลึก เครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน ร้านขายชีส ผลิตภัณฑ์จากชีส ฯลฯ ที่มีอยู่ตามถนนเล็กๆ ในเมือง และด้วยบ้านเรือนที่มีสีสันสดใสทำให้คุณถ่ายรูปได้ไม่รู้เบื่อ

จากนั้นนำท่านล่องเรือ ชมทะเลสาบโคโม่ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝั่งเป็นช่องเขาแคบและหน้าผาที่สวยงาม มีเทือก เขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกำแพงธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้ เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปีจึงทำให้สามารถเล่นสกีหิมะได้ตลอดเวลา นี่คือจุดดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันอย่างไม่ขาดสาย จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองโคโม่ (COMO)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู้ที่พักโรงแรม CRUISE หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

โคโม่ – ทีราโน่ – รถไฟ BERNINA EXPRESS –  คูร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทีราโน่ (TIRANO) (135 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลี และสวิส ให้ท่านเพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนน้ำ น้ำพุ ทะเลสาบ เนินเขา ที่ล้อมรอบ ทำให้ดูโดดเด่น จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองทีราโน่ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีแม่น้ำ ADDA ไหลผ่านกลางเมือง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองทีราโน่ เพื่อเดินทางโดย รถไฟ BERNINA EXPRESS สู่ เมืองเซนต์มอริทซ์

14.26 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคูร์ (CHUR) รถไฟท่องเที่ยวด่วนพิเศษ BERNINA EXPRESS รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริการตั้งแต่ปีค.ศ.1990 มีเอกลักษณ์เป็นรถไฟสีแดงสด บนทางขนาดกว้าง1เมตร เป็นรถไฟด่วนพิเศษ แบบตู้โดยสารชมวิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เส้นทางนี้รับประกันความสวยแบบห้ามกระพริบตา  

18.20 น. เดินทางถึง เมืองคูร์ (CHUR) เมืองเล็กริมฝั่งแม่น้ำไรน์ทางตะวันออกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  BEST WESTERN HOTEL SOMMERAU : Emserstrasse 4, 7000 Chur, Switzerland. TEL : +41 81 258 61 61. http://www.sommerau.ch/ (ระดับ 3 ดาว)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในที่พัก

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

คูร์ – ชมเมือง – กลาเซียเอ็กซ์เพลส – อันเดอร์แมท – อินเทอร์ลาเก้น

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดิน ชมเมืองคูร์ ให้ท่านได้สัมผัสเสน่ห์ในสไตล์เมืองเก่าที่เรียบง่าย แต่สวยงาม ทั้งลวดลายบนประตู ลักษณะอาคารโบสถ์ หรือน้ำพุ โดยเฉพาะในย่านเมืองเก่า ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้บ่งว่าเมืองนี้ก่อตั้งราว 3,500-3,900 ปีก่อนคริสต์กาล ทำให้คูร์เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

10.26 น. นำท่านเดินทางโดยรถไฟสายสำคัญ และสวยงามที่สุดเส้นทางหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นามว่า กลาเซียเอ็กซ์เพลส (GLACIER EXPRESS) ในระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์อันงดงามดุจภาพวาดของสวิสตอนกลาง  ชื่นชมกับขุนเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามเกินคำบรรยาย ท่านที่เคยนั่งรถไฟกลาเซียเอ็กซ์เพลสมาแล้ว  เส้นทางนี้จะสวยกว่าเส้นทางจาก อันเดอร์แมทไปเซอร์แมท และจะยาวกว่า รถไฟจะวิ่งผ่านทะเลสาบ ขึ้นผ่านเนินเขา ลอดเข้าอุโมงค์ ระหว่างทางจะพบกับหมู่บ้านกลางหุบเขาที่ทำการเกษตรกรรม ท่านจะได้เห็นบรรยากาศแบบชนบทๆ ยิ่งรถไฟเดินทางนานขึ้นเรื่อยๆ ก็ได้เข้าสู่ธรรมชาติมากขึ้นท่านจะเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ไม่รู้เบื่อ ยิ่งช่วงรถไฟวิ่งอยู่บนเนินเขา ทำให้ได้เห็นบรรยากาศตัวเมืองด้านล่าง และถ้ามองไปด้านหน้าเหมือนกับว่ากำลังเข้าไปใกล้ภูเขาหิมะหลายๆลูกเรียงกันอยู่ ท่านจะตื่นตาตื่นใจ และประทับใจกับการเดินทางในครั้งนี้ แ ละการนั่งรถไฟ Glacier Express ในช่วงเช้า อากาศก็ไม่ร้อน แสงแดดยังไม่จัด จะทำให้ท่านมีความสุขในการชมธรรมชาติเป็นอย่างมาก

12.50 น.  จนกระทั่งรถไฟกลาเซีย เอ๊กซ์เพลส เดินทางถึง เมืองอันเดอร์แมท (ANDERMATT)

บ่าย            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม โบส์ถเซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล ออกแบบโดยชาวปารีสที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12 จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (120 กิโลเมตร) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ (ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ) นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำเรื่อง “วันนี้ที่รอคอย” เดินทางถึง เมืองอินเทอร์ลาเก้น  อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสันให้ตัวเมือง รวมทั้งมี อาคารคาสิโน คูซาล อายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบฟองดูร์ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาว  LINDNER GRAND BEAU RIVAGE : Höheweg 211, 3800 Interlaken, Switzerland. TEL : +41 33 826 70 07. (คอนเฟิร์ม)

https://www.lindner.de/en/interlaken-grand-hotel-beau-rivage/welcome.html

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อินเทอร์ลาเก้น – ยอดเขาจุงเฟรา – เบิร์น – ชมเมือง

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ GRINDELWALD GRUND เพื่อนั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา

สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลกซึ่งมีความสูง 11,333 ฟิต

08.55 น. ออกจากสถานีรถไฟ GRINDELWALD GRUND ด้วยรถไฟขบวนที่ 443

09.20 น.  ถึงสถานี KLEINE SCHEIDEGG

09.30 น.  ออกจากสถานี KLEINE SCHEIDEGG ด้วยรถไฟขบวนที่ 543

10.05 น.  ถึงสถานี JUNGFRAUJOCH เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขา มากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะ จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสและเล่นกับปุยหิมะอย่างจุใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร GLETSCHER บนยอดเขา

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับ  โดยใช้เส้นทางที่สุดแสนจะโรแมนติก อีกเส้นหนึ่ง ช่วงขากลับ

14.43 น. ออกเดินทางจากสถานี JUNGFRAUJOCH สู่สถานี KLEINE SCHEIDEG ด้วยรถไฟขบวนที่ 562

15.18 น. ถึงสถานี KLEINE SCHEIDEGG

15.31 น. ออกจากสถานี KLEINE SCHEIDEGG สู่สถานี LAUTER BRUNNEN ด้วยรถไฟขบวนที่ 362

16.21 น. เดินทางถึงสถานี LAUTER BRUNNEN เวทีแห่งเทือกเขาแอลป์ ให้ท่านชมวิวที่งดงามจากจุดนี้

(ถ้าอากาศอำนวย) ท่านจะมองเห็นที่ราบสูงโกรส และไคลเนชไนเค็ก ทะเลสาบบ้าคเซ สีน้ำเงิน และ ผู้ยิ่งใหญ่ของยอดเขาสวิส คือ เว็ทเทอร์ฮอร์น ชเร็คฮอร์น โอเกอร์และยุงเฟราย้อค

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (70 กิโลเมตร)  เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป เป็นเมืองที่ได้รับตำแหน่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมที่องค์การยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้ และยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ. 2010 อีกด้วย เดินทางถึง กรุงเบิร์น อิสระท่านเดินเล่นพักผ่อนชมเมืองตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ALLEGRO BERN : Kornhausstrasse 3, 3013 Bern, Switzerland. TEL : +41 31 339 55 00. http://www.kursaal-bern.ch/Hotel-en (คอนเฟิร์ม)

6

วันที่หกของการเดินทาง

เบิร์น – ชมเมือง – มองเทรอ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมกรุงเบิร์น ชมย่านเมืองเก่า (OLD CITY OF BERNE) ซึ่งได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983  และก่อตั้งขึ้นในสมัยคริสศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บนภูเขาล้อมรอบด้วยแม่น้ำอาเร (AARE RIVER) ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และร้านเสื้อผ้าบูติค  เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200 – 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด   และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ (ZYTGLOGGE) หอนาฬิกายุคกลางที่มีชื่อเสียงที่สุดของย่านเมืองเก่าเบิร์น ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 อายุ 800 ปีที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของกรุงเบิร์น มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) อีกหนึ่งอาคารที่มีชื่อเสียงของกรุงเบิร์น ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1857-1902 ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก Hans Auer อาคารโดดเด่นด้วยโดม ที่มีความสูง 64 เมตร จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (90 กิโลเมตร) เป็นเมืองพักตากอากาศที่ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เลื่องชื่อจนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป นำท่าน แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึ่งตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ อีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองที่มีชื่อเสียงในอดีตอีกด้วย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม EUROTEL RIVIERA : Grand’ Rue 81, 1820 Montreux, Switzerland. TEL : +41 21 966 22 22. http://www.eurotel-montreux.ch/en/

(คอนเฟิร์ม! ห้องวิวทะเลสาบ LAKE VIEW  ทุกห้อง)

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

มองเทรอ – แทซ – เซอร์แมท – ยอดเขากอร์เนอร์กรัท  เซอร์แมท – แทซ –  มองเทรอ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแทซ (TASCH) (140 กิโลเมตร) จนกระทั่งถึงเมืองแทซ จากนั้นเปลี่ยนการเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้า ที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว เดินทางถึง เมืองเซอร์แมท

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทาง โดยรถไฟ จากเซอร์แมท สู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ผ่านธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามทั้งสองข้างทางสู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,286 เมตร ที่นี่ท่านจะได้พบจุดที่

สวยที่สุดของการชมยอดเขาต่างๆ และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เวลาอันสมควร  นำท่านกลับสู่เมืองเซอร์แมท จากนั้นเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองแทซ เพื่อเปลี่ยนการเดินทางโดยรถโค้ช กลับสู่ เมืองมองเทรอ (140 กิโลเมตร)  เดินทางถึง เมืองมองเทรอ อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับบรรยากาศอันแสนสบาย ริมทะเลสาบเจนีวา (LAKE GENEVA) ทะเลสาบแสนสวยที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จนได้เวลาอันสมควร    

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม EUROTEL RIVIERA : Grand’ Rue 81, 1820 Montreux, Switzerland. TEL : +41 21 966 22 22. http://www.eurotel-montreux.ch/en/

(คอนเฟิร์ม! ห้องวิวทะเลสาบ LAKE VIEW  ทุกห้อง)

8

มองเทรอ – ลูเซิร์น – ชมเมือง– ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERN) (200  กิโลเมตร) เมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิสฯ แต่ยังรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี   เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส

เดินข้ามสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ “รุซซ์” (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ง สินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MONOPOL LUCERN : Pilatusstrasse 1, 6002 Luzern, Switzerland. TEL : +41 41 226 43 43. https://www.monopolluzern.ch/en

9

ลูเซิร์น – น้ำตกไรน์ – ซูริค – สนามบิน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน แวะชมความยิ่งใหญ่ และสวยงามของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการที่แม่น้ำไรน์ ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปไหลจากต้นน้ำในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณที่พื้นที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลายเป็นน้ำตกที่สวยงามมาก ตัวน้ำตกมีความสูง 25 เมตร

กว้าง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 – 17,000 ปี อิสระให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

13.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

10

กรุงเทพ ฯ

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

***** ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ ฯ มั่นใจไม่ผิดหวัง *****

การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณี

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน

อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
• ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
• ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร / คน / วัน
• น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
• ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @1ใบ / 1ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

การจอง และชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ
ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

การไม่รับจองทัวร์ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
• เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
• ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
• ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิกด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

• ยกเลิกก่อน 31-60 วันทำการ เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน 15-30 วันทำการ เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน 8-14 วันทำการ เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน 1-7 วันทำการ เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น
และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100% ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด
ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***